Pravno pojasnilo

Pogoji uporabe portala BorzaPosla.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in ponudnikom za uporabo portala BorzaPosla.si in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala BorzaPosla.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala BorzaPosla.si in z njim povezanih storitev nima pravice uporabljati.

Pogoji uporabe portala BorzaPosla.si

Lastnik in upravljalec portala BorzaPosla.si je BORZA POSLA, center za spodbujanje kontinuitete podjetništva, Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin, matična številka 8283249000, davčna številka 24265594, v nadaljevanju Ponudnik. Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran BorzaPosla.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu https://BorzaPosla.si/ in vseh spletnih straneh pod domeno BorzaPosla.si (portal BorzaPosla.si).

Uporabniki in vsebina storitve

Storitve portala BorzaPosla.si, ki je dostopen na internetu na domeni https://BorzaPosla.si/, so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala BorzaPosla.si ter se zavežejo, da bodo storitve uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Uporabnik se zavezuje uporabljati spletno stran zakonito in na običajen način v skladu z namenom spletne strani. Pri tem bo uporabnik upošteval načela kulturnega in civiliziranega dialoga in spletnega komuniciranja ter se bo izogibal vsem dejanjem, ki posegajo ali bi lahko posegala v pravice Ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb in/ali ki tem osebam povzročajo ali bi lahko povzročila škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo nacionalnih, religioznih ali drugih čustev.

Portal BorzaPosla.si uporabnikom omogoča pregledovanje vpisanih oglasov za prodajo podjetij in komunikacijo s posrednikom oz. svetovalcem pri prodaji posameznega podjetja.

Registracija uporabnikov

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti portala BorzaPosla.si in na njem objavljati lastne male oglase se mora predhodno registrirati kot fizična ali pravna oseba, ki deluje kot posrednik ali svetovalec pri prodaji podjetij. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila: vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano, vsak uporabnik ima lahko le en uporabniški račun.

Vnos in vsebina oglasov

Zahtevek za objavo oglasa lahko oddajo fizične ali pravne osebe, ki se pri Ponudniku identificirajo kot posrednik ali svetovalec pri prodaji podjetij.

Ponudnik ima izključno pravico odločiti ali bo objavil uporabnikov oglas in določiti način oz. metodo objave. Ponudnik ni dolžan obvestiti ali obrazložiti svoje odločitve, da ne bo objavil določenega oglasa uporabnika. Po svoji lastni presoji lahko Ponudnik skrajša ali preoblikuje uporabnikov oglas na katerikoli način. Ponudnik ne zagotavlja trajanja objave oglasa, njegovega shranjevanja in varnostne kopije. Ponudnik ni zavezan vrniti uporabniku njegovega oglasa.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri oddaji zahtevka za oddajo oglasa spoštoval naslednja navodila:
- oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku;
- vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, aktualna;
- vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine;
- vsebina oglasa ne sme biti identična oglasu (popolnoma prepisan oglas drugega uporabnika), ki je že vpisan v portal BorzaPosla.si;
- vsebina oglasa se mora nanašati na ponudbo portala (prodaja posla oz. dejavnosti);
- vsebina posameznih polj mora biti skladna s pomenom polja in izključno v slovenskem jeziku, razen v primeru, da je za posamezno polje posebej določen jezik vpisa;
- vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno podjetje in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih pravnih oseb;
- slike, dodane k oglasu lahko vsebujejo fotografije izdelkov, poslovnih prostorov ali druge vrste premoženja oglaševanih podjetij ali simbolične fotografije, ki nakazujejo na dejavnost v kateri podjetje posluje;
- kontaktni podatki morajo biti resnični;
- uporabnik mora v primeru oglaševanja prodaje podjetja imeti ustrezen dogovor z odgovorno osebo v podjetju ali imetnikom poslovnega deleža, ki je predmet prodaje;
- uporabnik ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Vsebina oglasa za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu BorzaPosla.si objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo oglasa, finančne kazalce in slike oglaševanega podjetja.

Ponudnik si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali katerega koli dela oglasa, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe oz. v kolikor ni v skladu z uredniško politiko portala.

Ponudnik si zadržuje pravico do spremembe navodil, prospektov in drugih materialov. Cenik storitev spletne strani sprejema uprava Ponudnika in je na voljo uporabnikom, ki imajo namen koristiti storitve Ponudnika. Cene so izražene v evrih. V skladu s 1. točko 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) DDV ni obračunan. Ponudnik ni davčni zavezanec. Uporabnik bo obveščen o končnem znesku plačila (ceni storitev in davku), ko bo izbral storitev, vendar pred oddajo naročila, ki zavezuje uporabnika.

Dovoljena uporaba

Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine portala BorzaPosla.si, zlasti vsebine objavljenih oglasov, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih rezultatov za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala BorzaPosla.si.

Če uporabnik uporablja spletno stran v nasprotju z določbami teh Pogojev poslovanja, mu lahko Ponudnik začasno prepreči dostop do portala. Če se kršitve ponavljajo, lahko Ponudnik trajno izbriše vse podatke, predložene s strani uporabnika v postopku registracije. Z izbrisom podatkov preneha uporabnikov status registriranega uporabnika, kakor tudi vse pravice, povezane s tem. Po svoji lastni presoji lahko Ponudnik prepreči takemu uporabniku možnost ponovne registracije na spletni strani.

Prepovedano je "meta" iskanje po portalu BorzaPosla.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala BorzaPosla.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo v portal ali komunicirajo s portalom BorzaPosla.si. Prepoved »meta« iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih / specializiranih iskalnikih. Vsak robot mora spoštovati tudi pravila www.robotstxt.org. Za vsako komercialno uporabo portala BorzaPosla.si je potrebno skleniti predhoden dogovor s ponudnikom.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu BorzaPosla.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na BorzaPosla.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Ponudnika, je prepovedano.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
- uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
- uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb;
- uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja;
- objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin;
- izrabljanje storitve v nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje oglasov, ki tematsko ne sodijo na portal BorzaPosla.si;
- distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
- uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju;
- kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah;
- kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina portala BorzaPosla.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, vkolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala BorzaPosla.si prenaša na Ponudnika materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu BorzaPosla.si ter v vseh drugih medijih Ponudnika in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen.

Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše oglas. Uporabnik jamči Ponudniku pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu BorzaPosla.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo Ponudniku povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

Uporabnik se izrecno strinja, da Ponudnik z namenom preprečevanja nepooblaščenega kopiranja vsebin portala BorzaPosla.si vse slike, ki so objavljene na tem portalu lahko označi z vodnim tiskom logotipa »BorzaPosla.si«.

Imetnik registrirane znamke in spletne domene BorzaPosla.si je Ponudnik in uporabnik ne sme uporabljati znamke BorzaPosla.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala BorzaPosla.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala BorzaPosla.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem portala BorzaPosla.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:
- Ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala BorzaPosla.si.
- Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala BorzaPosla.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala BorzaPosla.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala BorzaPosla.si.
- Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
- Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala BorzaPosla.si.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala BorzaPosla.si, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Varstvo podatkov

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da Ponudnik z namenom zagotavljanja portala BorzaPosla.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:
- podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v portal BorzaPosla.si;
- podatki o oddanih oglasih;
- podatki o pregledanih oglasih;
- podatki o IP naslovu uporabnika;
- podatki o času uporabe portala BorzaPosla.si.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki Ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1.

Uporabnik, ki se registrira na portalu BorzaPosla.si, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s portalom in aktivnostmi BorzaPosla.si. Ta sporočila lahko vključujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev ponudnika. Uporabnik lahko kadar koli zahteva, da Ponudnik začasno ali trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil uporabnik v prejetem sporočilu klikne povezavo »ODJAVA«. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem portala BorzaPosla.si ali z zagotavljanjem storitve ponudnika.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

Sprememba pogojev uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

V Trzinu, 1. 1. 2020