V tem prispevku bomo Vavčer za prenos lastništva obravnavali predsvem z vidika prodaje malega podjetja. Pogledali bomo kako Vavčer lahko koristite pri prodaji ali prevzemu vašega podjetja, kakšne so ugodnosti in seveda ali Vavčer za prenos lastništva sploh lahko koristite v vašem primeru.

Kaj je Vavčer za prenos lastništva?

Slovenski podjetniški sklad je konec novembra 2019 objavil Vavčer za prenos lastništva. Namen in cilj vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva, med katere spadajo tudi aktivnosti pri prodaji in prevzemu podjetja, vse z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da podjetje posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

vavcer za prenos lastnistva podjetja, prodaja podjetja

Kako mi Vavčer lahko pomaga pri prodaji mojega podjetja?

Vavčer lahko koristite tako pri prodaji oziroma prevzemu d.o.o., kot tudi pri prodaji oziroma prevzemu s.p., to sta tudi dva izmed bolj pogostih scenarijev pri prodaji malih podjetij.

Prenos lastništva, z vidika prodaje podjetja, po tem javnem pozivu pomeni:
–   prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi (d.o.o., d.d., k.d.d., SE),
–   prodajo podjetja samostojnega podjetnika (s.p.) v skladu z 72a. členom ZGD-1.

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo in izvedbo prodaje podjetja za prodajalce, kot tudi na drugi strani aktivnosti vezanih na usposabljanja za prevzemnike.

Prodajo oziroma prevzem podjetja Vavčer obravnava v treh sklopih, za vsak posamezni sklop je možno pridobiti sofinanciranje v višini 60% upravičenih stroškov, oziroma do največ 3.000 EUR na sklop, skupaj v treh sklopih torej do največ 9.000 EUR.

1. sklop: priprava na prodajo podjetja (sofinanciranje 60% oz do 3.000 EUR):
–   Ocena vrednosti podjetja.
–   Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo.
–   Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov in priprava ter usklajevanje ponudb.

2. sklop: prodaja podjetja, prenos lastništva (sofinanciranje 60% oz do 3.000 EUR):
–   Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva.
–   Priprava kupoprodajne pogodbe.
–   Notarske storitve.
–   Uradna cenitev.
–   Skrbni pregled.

3. sklop: podpora in pomoč kupcem/prevzemnikom (sofinanciranje 60% oz do 3.000 EUR):
–   Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
–   Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji.
–   Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Koristnik Vavčerja mora pred oddajo vloge za pridobitev Vavčerja opraviti brezplačni intervju, na katerem bo tudi prejel več informacij o vavčerju, za vsak sklop vavčerja mora podjetnik oddati svojo vlogo.

Postopek za pridobitve in koriščenja vavčerja

Vsem, ki boste pri prodaji svojega podjetja koristili naše storitve, smo na voljo za brezplačno pomoč pri pridobivanju in uveljavljanju ugodnosti iz naslova Vavčerja za prenos lastništva, poskrbeli bomo, da bo postopek za vas čimbolj enostaven in da bodo sredstva čim bolj učinkovito izkoriščena za pomoč pri prodaji vašega podjetja. Za podrobnejši opis potopka prodaje podjetja in ponudbo naših storitev pri prodaji podjetja kliknite tukaj, kratek opis pridobitve in uveljavljanja ugodnosti Vavčerja za prenos lastništva pa v nadaljevanju.

Za začetek vas prosimo, da izpolnete in pošljete spletni obrazec za uvodni razgovor na temo prodaje vašega podjetja. Na podlagi informacij, ki nam jih boste posredovali preko obrazca, bomo opravili brezplačen uvodni razgovor na temo prodaje vašega podjetja in možnosti koriščenja ugodnosti iz naslova Vavčerja za prenos lastništva. Če se izkaže, da je vaše podjetje primerno za koriščenje ugodnosti iz naslova Vavčerja, vam bomo pomagali pri prvih korakih, potrebnih za pridobitev vavčerja in vam tudi pomagali pri pridobivanju sofinanciranja.

Po uvodnem intervjuju boste prejeli predhodno potrdilo s strani SPIRIT-a o identificiranih aktivnostih za prenos lastništva (Obrazec št. 1), ki ga SPIRIT izda v roku 5 delovnih dni. V primeru sodelovanja z nami boste iz Evidence zunanjih izvajalcev izbrali izvajalca Borza posla in se dogovorili za sodelovanje pri aktivnostih za prenos lastništva.

V naslednjem koraku boste oddali vlogo na javni poziv, ki jo lahko oddate sami preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada, pri čemer vam brezplačno pomagajo svetovalci na SPOT točkah, ki jih lahko tudi pooblastite za oddajo vloge. V roku 15 delovnih dni boste prejeli obvestilo o dodelitvi sredstev in pogodbo, ki jo v roku 8 delovnih dni podpisano vrnete Slovenskemu podjetniškemu skladu.

Po zaključenih aktivnostih, ki so predmet pogodbe o sofinanciranju boste na SPIRIT posredovali zahtevo za pregled dokumentacije. Na podlagi pregleda dokumentacije vam SPIRIT izda mnenje (Obrazec št.2), ki je priloga vašega zahtevka.

Zahtevek z vsemi obveznimi prilogami in pozitivnim mnenjem SPIRIT boste oddali preko spletnega ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Zahtevek z vsemi obveznimi prilogami v primeru odsvojitev (večinskega) poslovnega deleža v d.o.o. (oziroma izjemoma delnic v delniški družbi) odda univerzalni pravni naslednik upravičenca.