Vrednost podjetja je podatek, ki bi ga moral vsak podjetnik poznati in tudi redno spremljati. Idejni vodja in direktor Borze posla, Tomo Senekovič, nam je zaupal nekatere posebnosti pri vrednotenju manjših, zasebnih podjetij, pogovarjali smo se o tem, kaj vse lahko vpliva na vrednost podjetja, kako na vrednost podjetja gledajo kupci, kaj vse ocenjena vrednost podjetja vključuje, kako na vrednost podjetja vpliva zadolženost podjetja in tudi ali je možno na hitro povečati vrednost podjetja.

Tomo Senekovič je idejni vodja in ustanovitelj portala BorzaPosla.si. Pri prodaji zasebnih podjetij deluje kot svetovalec in posrednik, dnevno se srečuje z izzivi podjetnikov, ki razmišljajo o prodaji svojega posla in na drugi strani s prevzemniki – tako posamezniki, ki prvič vstopajo v podjetništvo, kot tudi obstoječimi podjetniki, ki si želijo širitve obstoječega poslovanja. Na temo prodaje podjetja predava in svetuje članom Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, sodeluje pa tudi pri razpisu “Vavčer za prenos lastništva podjetij” Slovenskega podjetniškega sklada, v sodelovanju z javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva SPIRIT.

Za osebni posvet na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja se lahko prijavite tukaj.

V svoje podjetje sem skozi leta vložil veliko časa, denarja in energije, koliko je vse to vredno sedaj, ko želim podjetje prodati?
Več kot se v podjetju skriva zaslužka, več je podjetje vredno. To je vodilo, ki se ga običajno držijo kupci oziroma prevzemniki. Ves vaš vložen čas, znanje in energija pa se običajno že odražajo v prihodkih in posledično tudi zaslužku podjetja in so torej skozi omenjene kazalnike poslovanja tudi ena izmed osnov pri ocenjevanju vrednosti podjetja za namen tržne prodaje.

Ali za namen prodaje podjetja potrebujem cenitev s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in kako mi ocena vrednosti lahko pomaga pri prodaji podjetja?
Naj odgovor začnem z vprašanjem “Na koga se obrnete, ko želite prodati nepremičnino – na pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ali nekoga, ki se dnevno srečuje s kupci nepremičnin in ima dostop do baze podatkov s primerljivimi transakcijami?”.

Seveda je pri ocenjevanju vrednosti podjetij način vrednotenja v prvi vrsti odvisen od namena vrednotenja. Če je namen vrednotenja tržna prodaja podjetja je ključnega pomena, da zna prodajalec oziroma njegov svetovalec, postavljeno izhodiščno ceno pred kupcem tudi argumentirati. Pri ocenjevanju vrednosti manjših, zasebnih podjetij se za tržne primerjave poslužujemo dostopa do baz s transakcij z zasebnimi podjetji, v takšne baze poročamo vsi člani združenj, ki tovrstne baze vzdržujejo. Če so pri nepremičninah ključni atributi za tržne primerjave lokacija in starost, pa se baze transakcij s podjetij primarno segmentirajo po panogi in velikosti (public, private).

Kako lahko sam ocenim vrednost svojega podjetja?
Pri ocenjevanju vrednosti podjetja uporabljamo različne metode, poznamo na sredstvih zasnovane metode, na donosu zasnovane metode in metode tržnih primerjav. Nedvomno je, da je podjetje vredno najmanj toliko, kolikor je vredno premoženje podjetja, na ta način na vrednost podjetja gledajo na sredstvih zasnovane metode, pri tem je potrebno poudariti, da je posamezne bilančne postavke potrebno prilagoditi, saj knjigovodska vrednost pogosto ne odraža dejanskega stanja nekaterih sredstev podjetja, kar pa še toliko bolj velja za mala podjetja, katerih računovodski izkazi običajno niso revidirani.

Kadar ocenjujemo vrednost delujočega podjetja, pa je običajno bolj smiselno na vrednost podjetja gledati skozi zaslužek, ki ga je podjetje oziroma premoženje, ki je naprodaj, sposobno ustvariti. Če želi lastnik sam oceniti čez palec, lahko rečemo, da obstaja velika verjetnost, da se vrednost delujočega podjetja giblje nekje med 2 in 5 kratnikom denarnega toka iz poslovanja (EBITDA) oziroma med 1 in 3 kratnikom diskrecijskega denarnega toka (SDE). Omenjeni multiplikatorji seveda veljajo za zasebna podjetja. Na ta način opredeljena vrednost podjetja se običajno nanaša na tako imenovano “enterprise value”, ki ne vključuje finančnih obveznosti.

Kako pa obveznosti in zadolženost vplivajo na vrednost podjetja in ali kupci ponavadi pričakujejo, da bodo podjetje kupili brez dolgov?
Pri prodaji poslovnega deleža (prodaja podjetja) se avtomatično na kupca prenesejo vsa sredstva, pravice in obveznosti, se pa obveznosti zagotovo negativno odražajo na končni kupnini. Pri prodaji sredstev (prodaja dejavnosti) pa kupec običajno prevzame zgolj izbrana sredstva, brez obveznosti. V tem primeru obveznosti ostanejo prodajalcu, ki svoje dolgove poravna s prejeto kupnino. V obeh primerih torej obveznosti negativno plivajo na kupnino oziroma končni izkupiček prodajalca.

Ali ocenjena vrednost podjetja zajema tudi opremo in zaloge? Kako je z nepremičnino?
Ocenjena vrednost vključuje vsa sredstva, ki so potrebna pri poslovanju. Vrednost, ki jo izračunamo z dinamičnimi metodami običajno prikažejo t.i. “enterprise value”. Če gre za prevzem celotnega podjetja (poslovnega deleža), ta prav tako vključuje obratni kapital, kamor spadajo tudi terjatve, zaloge in obveznosti do dobaviteljev. Kadar pa se prodaja posel, torej sredstva podjetja, pa kupec običajno prevzema le izbrana sredstva, medtem ko terjatve do kupcev in poslovne obveznosti ostanejo prodajalcu, posledično se iz strukture izvzamejo tudi zaloge oziroma se obravnavajo posebej, če jih kupec želi prevzeti.

Nepremičnina običajno ni vključena v izračunano tržno vrednost podjetja. Pri tržnih primerjavah je namreč ključnega pomena, da primerjamo podjetja, ki so po strukturi stroškov enaka. Če ima podjetje v lasti nepremičnino, jo ocenjevalec za namen vrednotenja umakne iz premoženja podjetja, takšno potezo pa je na drugi strani potrebno uravnotežiti z ustrezno prilagoditvijo za strošek tržne najemnine za primerljivo velik prostor. Nepremičnina je le ena izmed tipičnih prilagoditev, ki jih je potrebno opraviti, upravljalci baz transakcij s podjetji predpisujejo točna navodila, glede strukture ocenjevanega podjetja, zato je ocenjevanje čez palec lahko zalo nehvaležno opravilo, saj je včasih bolj kot vprašanje “koliko je podjetje vredno” pomembno vprašanje “kaj ta vradnost vključuje”.

Kako pa na vrednost podjetja gleda kupec?
Kot že omenjeno, kupci večinoma na vrednost podjetja gledajo skozi zaslužek. Na podlagi zaslužka in percepcije tveganj, ki jih prevzem podjetja prinaša, si bo kupec oblikoval maksimalno obdobje za povračilo investicije. Manjša podjetja se smatrajo za zelo tvegane naložbe, zato so ta obdobja običajno krajša. Pa smo zopet pri definicijah zaslužka in multiplikatorjih.

Pri ocenjevanju vrednosti podjetja za namen tržne prodaje, skušamo simulirati razmišljanja trga oziroma kupcev, zato so v tem primeru tržne primerjave najprimernejša metoda, saj ne izračunavamo natančne vrednosti podjetja, temveč skušamo postaviti izhodiščno ceno, ki jo bo možno kupcu tudi argumentirati. Pri res majhnih podjetjih pa se kupci poigravajo tudi z mislijo koliko bi znašala investicija, če bi enak posel zagnali iz nič, v tem primeru je torej v igri substitucija oz. nadomestitvena vrednost.

V roku enega leta želim svoje podjetje prodati, kako lahko na hitro povečam vrednost svojega podjetja?
Eno leto je zelo kratko obdobje, idealno bi bilo, če bi podjetnik s pripravami na prodajo pričel 3 leta pred prodajo svojega podjetja, pa vendarle je nekaj mehanizmov, s katerimi lahko podjetnik na kratek rok poskrbi za večjo vrednost in hkrati tudi poveča možnosti za prodajo, predlagam sledeče:

– uredite računovodska poročila tako, da bo jasno razvidno katera sredstva se pri poslovanju uporabljajo in kakšen je realen donos, ki ga ta sredstva ustvarjajo za podjetnika. Za lažji pregled skrbno beležite vse stroške, ki se nanašajo na lastnika, ki po prodaji iz posla izstopa in vse poslovno nepotrebne stroške;

– uredite odnose s ključnimi kupci in dobavitelji, obnovite vse ključne pogodbe o sodelovanju, predvsem pa poskrbite, da imate vse dogovore sklenjene v pisni obliki;

– poskrbite za privlačno podobo vašega posla, obnovite spletno stran, posrbite za redne objave na družbenih omrežjih, posodobite vaša predstavitvena gradiva in cenike, poskrbite za urejenost poslovnih prostorov;

– uredite organizacijsko strukturo podjetja, ki bo natančno opredelila kdo komu odgovarja v podjetju in kakšne so zadolžitve vsakega od zaposlenih, kot tudi zadolžitve lastnika podjetja;

– izločite se iz poslovanja oziroma poskrbite, da bo poslovanje možno tudi brez vas, popišite procese in čimveč vaših aktivnosti zaupajte zaposlenim, nihče si ne želi prevzeti posla, v katerem si lastnik ne more vzeti niti dneva dopusta!